Archyvas

Domiesi studijomis užsienyje?


Stebėk tiesioginį vaizdo seminarą „Studijos ES šalyse: kaip pasirinkti ir įstoti?“ internetu. Seminaras vyks balandžio 4 dieną, 14 val. Prisijungti galėsi štai čia: http://www.pazinkeuropa.lt/kiti-projektai/domiesi-studijomis-uzsienyje-500

Kaip pasirinkti patikimą aukštąją mokyklą ES?
Kaip paruošti dokumentus stojimui ir parengti motyvacinį laišką?
Kokią įtaką stojant gali padaryti Facebook?

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus atsakys patyrę pranešėjai:
Žaneta Savickienė, Studijų užsienyje informacijos centro vadovė
Titas Budrys, Škotijos St. Andrews universiteto absolventas
Eurodesk Lietuva programos redaktorė Vaiva Ružaitė
Diskusiją moderuos Mokomojo Europos Parlamento mokymų koordinatorė, Jaunimo Europos komandos alumni Roberta Burinskaitė

Seminaras bus transliuojamas tiesiogiai internetu, todėl galėsi užduoti rūpimus klausimus pranešėjams.

(informacija http://www.pazinkeuropa.lt/kiti-projektai/domiesi-studijomis-uzsienyje-500)


ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto paskaita "Streso valdymas egzaminams artėjant"


Paskaita vyks Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje Balandžio 18 dieną, 16:00-17:30 valandą.

Paskaitos uždaviniai: 
• suteikti dalyviams teorinių žinių apie streso sampratą, streso rūšis, streso įveikimo būdus, savireguliacijos technikas;
• aptarti sugebėjimą įveikti stresą ir kaip apriboti neigiamas jo pasekmes;
• paaiškinti relaksacijos, kūrybinės vizualizacijos, savireguliacijos technikas streso mažinimui;
 • lavinti individualias savireguliacijos galimybes.


Paskaitoje ugdomos kompetencijos: 
• supratimas, kokie veiksniai lemia streso atsiradimą;
• gebėjimas suprasti ir valdyti stresą, atpažinti jo požymius;
• gebėjimas surasti tinkamą būdą sumažinti negatyvų streso poveikį.


Paskaita nemokama.
Išankstinė registracija į paskaitą čia: http://www.ism.lt/index.php/streso_valdymas_egzaminams_artejant/81915 

(ISM informacija http://www.ism.lt/index.php/bakalauro_studijos/desinysis_meniu/naujienos_ir_renginiai/streso_valdymas_egzaminams_artejant/81913)
Daugiau nei 33 ko­le­gi­jos ir uni­ver­si­te­tai Uk­mer­gė­je


Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los spor­to kom­plek­se va­sa­rio 22 die­ną (penk­ta­die­nį) vyks penk­to­ji tra­di­ci­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ta­vo sėk­mės ke­lias“. Į kon­fe­ren­ci­ją kvie­čia­me 10–12 kla­sių mo­ki­nius, mo­ki­nių tė­vus, mo­ky­to­jus, kar­je­ros kon­sul­tan­tus. At­vyks bei stu­di­jų ga­li­my­bes pri­sta­tys šių aukš­tų­jų mo­kyk­lų at­sto­vai:

 • Vil­niaus ko­le­gi­jos;

 • Vil­niaus ko­o­pe­ra­ci­jos ko­le­gi­jos;

 • Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir di­zai­no ko­le­gi­jos;

 • Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to;

 • Tarp­tau­ti­nės tei­sės ir ver­slo aukš­to­sios mo­kyk­los;

 • ISM va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to;

 • Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to;

 • Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos;

 • My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to;

 • Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to;

 • Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to;

 • Kau­no ko­le­gi­jos;

 • Kau­no tech­ni­kos ko­le­gi­jos;

 • Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to;

 • Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to;

 • Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to;

 • Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos ko­le­gi­jos;

 • Ute­nos ko­le­gi­jos;

 • Pa­ne­vė­žio ko­le­gi­jos;

 • Šiau­lių uni­ver­si­te­to;

 • V. A. Grai­čiū­no aukš­to­sios va­dy­bos mo­kyk­los;

 • Vil­niaus ver­slo ko­le­gi­jos;

 • Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Jū­rei­vys­tės ins­ti­tu­to;

 • Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos;

 • Lie­tu­vos aukš­to­sios jū­rei­vys­tės mo­kyk­los;

 • Ka­zi­mie­ro Si­mo­na­vi­čiaus uni­ver­si­te­to;

 • Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los;

 • Kol­pin­go ko­le­gi­jos;

 • Lie­tu­vos muzi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos;

 • Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos;

 • Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to;

 • So­cia­li­nių moks­lų ko­le­gi­jos;

 • Šv. Ignaco Lojolos kolegijos.

Kon­fe­ren­ci­jo­je ak­tu­a­lius pra­ne­ši­mus pri­sta­tys LR švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, LAMA BPO (Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­ja ben­dra­jam pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti) ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Kon­fe­ren­ci­jo­je lan­ky­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis.

Ren­gi­nio me­tu kon­cer­tuos aukš­tų­jų mo­kyk­lų ko­lek­ty­vai.

Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. Ren­gi­nio pra­džia 9.30 val. Nu­ma­to­ma pa­bai­ga 14 val.

Kau­no g. 108, in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma: tel. (8 340) 53543, www.ukvm.lt.

Būk sėk­min­gas, rin­kis sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą at­sa­kin­gai.
Lietuvos policijos mokykla kviečia


Vasario 21 dieną antros ilgosios pertraukos metu (11.40) bus pristatoma Lietuvos policijos mokykla. Visus norinčius dalyvauti kviečiame užsukti į skaityklą ir užsiregistruoti. Maloniai kviečiame apsilankyti svarbiausiame metuose švietimo renginyje – tarptautinėje parodoje “Mokymasis studijos karjera 2013”, kuri vyks š.m. vasario 7-9 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre “Litexpo”. Parodą organizuoja LR švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos parodų centras “Litexpo”.

Tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje STUDIJOS 2013 dalyvaus rekordiškai daug – net 190 universitetų, kolegijų, profesinio mokymo centrų ir verslo mokyklų iš 15 pasaulio šalių - Lietuvos, Australijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Prancūzijos, Rusijos, Rusijos, Šveicarijos, Vokietijos.

Per tris dienas bus surengta daugiau nei 100 renginių apie karjeros planavimą, verslumo ugdymą, studijas Lietuvoje ir užsienyje, studijų kokybę, tarptautinius egzaminus, asmenybės tobulėjimą ir kt. Renginių programa.

Atsinaujinusi tarptautinė žinių ir išsilavinimo paroda užims tris tematines sales:

5 salė – aukštasis mokslas Lietuvoje, studijų finansavimas
4 salė – profesinis mokymas ir karjera Lietuvoje: virš 100 PROFESIJŲ GYVAI
3 salė – studijos užsienyje, kalbų kursai. IDĖJŲ INKUBATORIUS. Sėkmės mokyklos „Verslumo dirbtuvės“.

2013 metų pabrrodos akcentas – jaunimo verslumo skatinimas. Esame įsitikinę, kad apie verslo valdymą turėtų būti kalbama jau mokykloje. Moksleiviai visada turi daug kūrybingumo ir idėjų, kurios yra labai vertingos verslui. Tik reikia žinoti kelius, kaip tas idėjas įgyvendinti. Parodoje kalbėsime apie tai, kaip svarbu tikėti savo idėja, kaip ją pristatyti, kaip tapti „sėkmingu“, kokias turėti asmenines savybes ir kompetencijas, reikalingas šiandieniniam verslui, pasakosime kaip siekti finansinės nepriklausomybės, supažindinsime su bendraamžiais, kurie verslą pradėjo mokyklos suole, mokysime išsikelti ateities tikslus ir planuoti karjerą.


Parodoje šiemet veiks Sėkmės mokyklos VERSLUMO DIRBTUVĖS, kuriose dalyvaus 5 verslo įmonės – SEB, RIMI, BITĖ, MARS Lietuva, ZIP FM. Visose įmonėse kiekvienas parodos lankytojas galės palikti savo idėją (problemos sprendimo pasiūlymą) konkrečiam verslui. Svarbu, kad idėja padėtų spręsti tos įmonės iškeltą iššūkį, o geriausių idėjų savininkai bus apdovanoti vertingais įmonės prizais.

(informacija iš http://www.litexpo.lt/lt/main/parodos?ID=28013&view=vinfo)Jau šį penktadienį, gruodžio 14 dieną, 11.40 - 12.00 val., ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas kviečia mūsų gimnazijos 10-12 klasių mokinius į susitikimą. 


Užsukite, jei jus domina:

 • tarptautinio verslo ir komunikacijos, verslo vadybos, ekonomikos, politikos, finansų ir apskaitos studijos;
 • valstybės finansavimas ir galimybė studijuoti nemokamai;
 • galimybė studijuoti anglų kalba neišvykstant iš Lietuvos;
 • dvigubas diplomas ir galimybė studijuoti užsienyje daugiau nei 60 mainų partnerių įvairiose pasaulio šalyse.

/pfont size=lifont color="Mažasis universitetas" organizuojame nemokamą seminarąMažasis universitetas pradeda naują sezoną! Kviečiame į įžanginį nemokamą seminarą "Kaip pasiruošti brandos egzaminams?", kuris vyks spalio 29 d. (antradienį) 18 val. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B, Vilnius).

Seminaro metu sužinosi, kaip reikia išsikelti tikslus ir tinkamai susidėlioti prioritetus, išmoksi geriau planuoti savo laiką ir atsiminti svarbiausius dalykus. Mūsų lektoriai padarys viską, kad po šio seminaro Tau taptų lengviau pasiruošti svarbiausiam gyvenimo etapui kol kas - brandos egzaminams, nuo kurių priklausys Tavo tolimesnis karjeros kelias.

Renginys nemokamas, tačiau reikalinga išankstinė registracija! Norėdamas užsiregistruoti, atsiųsk savo vardą, pavardę ir mokyklos pavadinimą į parasyk@mazasisuniversitetas.lt.

(daugiau informacijos https: //www.facebook.com/events/563589757047579/)


Lietuvos muzikos ir teatro akademija

skelbia vaidybos ir tatro režisūros studijų konsultacijas


 • visiems, kas planuoja studijuoti vaidybą ir teatro režisūrą
 • režisieriai: Jonas Vaitkus, Agnius jankevičius, Olga Lapina
 • kiekvieną mėnesio paskutinį šeštadienį, pradedant nuo spalio 26-osios, 15 val.
 • LMTA teatro ceche, Kosciuškos g. 12, Vilnius
 • vėliausiai 1 diena iki konsultacijos registruokitės internetu konsultacijos.lmta.lt
 • 35 lt už vieną konsultaciją

(daugiau informacijos www.lmta.lt)EUROTRIP: MISSION HOLLAND. Kelionė į Olandijos universitetus.

Data, kurią turi atsiminti
  2013 10 27 - 2013 11 01 
Švenčiame rudens atstogas! ;)    
 


FOX autobuso navigacijoje nustatomas tikslas: OLANDIJA !!! 
Geriau vieną kartą pamatyti nei 100 kartų išgirsti!


Taip, būtent Olandijoje mokamos 500 eurų stipendijos kas mėnesį!

Metas viskuo įsitikinti SAVO AKIMIS!
 

   Kaip vyksta paskaitos
   Kokius projektus vykdo studentai
   Ar ištiesų dėstytojai yra draugiški
   Kaip sekasi lietuviams studentams
   Kur jie gyvena, valgo, sportuoja, leidžia laisvalaikį
   Kokios yra darbo galimybės
   Kokios yra ateities perspektyvos

(daugiau informacijos http://fox.lt/blogs/eurotrip-mission-holland-kelionė-į-olandijos-universitetus-0)


Didžiausia specializuota paroda Pabaltyje 

„Tarptautinių studijų dienos 2013“


Vilnius, „Radisson Blu Hotel Lietuva“ viešbutis, Konstitucijos pr. 20, 2013.10.06, 10.00–18.00 val.

06.10 (10:00 – 18:00 ) Vilniuje, viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų centre įvyks didžiausia Baltijos šalyse specializuota paroda apie studijas užsienyje „Tarptautinių studijų dienos 2013“. Parodą organizuoja „Baltijos Tarptautinio Išsilavinimo Taryba“, remiama švietimo agentūros „Meridian Group”.

Parodos lankytojams bus pristatomos įvairios ugdymo ir studijų programos:
• Vidurinis išsilavinimas privačiose mokyklose ir koledžuose
• Bakalauro studijų programos
• Kalbų kursai įvairioms amžiaus grupėms
• Turizmo ir viešbučių vadybos studijų programos Šveicarijoje;
 • Tarptautinės anglų kalbos testavimo sistemos IELTS ir Cambridge ESOL

(informacija http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82?langID=6)VDU kviečia moksleivius pabūti studentais


Jau trečius metus iš eilės VDU Studentų atstovybė organizuoja projektą „Moksleivi, pabūk studentu!“, kuris kviečia moksleivius susipažinti su studentišku gyvenimu – lankyti paskaitas, dalyvauti universiteto organizacijų veikloje, įvertinti gyvenimą bendrabučiuose ir galbūt apsispręsti, kokią studijų programą pasirinkti. Dalyvių registracija vyksta iki spalio 7 d.

„Mokytojai skatina atsakingai žvelgti į mokslus, tėvai primena, kad teks sukti galvą, kaip išgyventi suaugusiųjų pasaulyje. Tuomet iškyla dilema – kokias studijas pasirinkti? Klausyti širdies šauksmo ir siekti svajonės, ar būti realistu ir rinktis tai, kas naudinga, bet ne visada skirta tau? Tiesiame pagalbos ranką – padėsime apsispręsti, kokiu gyvenimo keliu pasukti, bei pajusti, ką reiškia būti tikru studentu“, – paaiškino Studentų atstovybės prezidentas Justinas Petkus.

Praėjusiais metais projekto dalyviai buvo išrinkti pagal didžiausią motyvaciją ir norą pažvelgti į netolimą ateitį. Kaip galima spręsti iš pavadinimo, projekto metu moksleiviai niekuo nesiskiria nuo studentų: jie tampa akademinės bendruomenės dalimi, kartu su studentais lanko specialybines bei pasirenkamąsias paskaitas, dalyvauja popaskaitinėje ir VDU organizacijų veikloje. Kaip ir pernai, šiemet moksleiviai galės iš arčiau susipažinti su pasirinktomis studijų programomis, įvertinti studijų kokybę ir dėstomų dalykų įvairovę, apsilankyti bendrabučiuose ir kitose universiteto erdvėse.

Nepasiklysti tarp universiteto labirintų, aplankyti įdomiausias paskaitas, susipažinti su studentais ir dėstytojais bei pajusti tikrą studentišką gyvenimą moksleiviams padės mentoriai, kurie rūpinsis asmenine kiekvieno dalyvio darbotvarke bei atsakys į visus iškilusius klausimus.

Projektas „Moksleivi, pabūk studentu!“ bus vykdomas tris savaites: spalio 21–25 d., lapkričio 4–8 d. ir lapkričio 18–22 d. Dalyvauti kviečiami 10–12 klasių moksleiviai – jie gali registruotis užpildydami anketas internete iki spalio 7 dienos. Laimingieji bus išrenkami atsižvelgiant į motyvacinį laišką, mokslo, kultūros bei sporto pasiekimus.

(Daugiau informacijos teikiama el. paštu (infovdusa@gmail.com), VDU Studentų atstovybės tinklalapyje ir „Facebook“ puslapyje. informacija http://www.vdu.lt/lt/vdu-kviecia-moksleivius-pabuti-studentais)


Verslumo akademija


Esi smalsus? Turi idėjų? Trokšti mokytis ir tobulėti? Jau planuoji sėkmingą karjerą? Sieki būti inovatyvus?

Kviečiame visus Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų 10-12 klasių moksleivius į Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos organizuojamą projektą - „Verslumo akademija 2013“. Įgysite ne tik teorinių žinių vadybos, marketingo ir verslo srityse, bet ir turėsite galimybę išmokti visa tai pritaikyti praktiškai! Net 6 šeštadienius truksiančiuose užsiėmimuose turėsite galimybę susipažinti su teoriniais verslo idėjų kūrimo, plėtojimo ir įgyvendinimo pagrindais. Juos pritaikę kūrybinėse dirbtuvėse kartu su dėstytojais bei VU TVM studentų atstovybe sukursite SAVO inovatyvaus verslo idėją!

(registracija ir daugiau informacijos http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/bakalauras/va)


Šiandienos pirmokai – rytojaus lyderiai ir atradėjai
Vienintelė šalyje švietimo paroda „Mokykla 2013“ skelbia šių metų akcentus

Kas galėtų suskaičiuoti, kiek einšteinų ir galilėjų šiemet atėjo į pirmąją klasę? Tūkstančiai, o gal tik keletas? Kiekvienas pirmoką į mokyklą išleidžiantis tėvas tiki, kad jo vaikas – išskirtinis. Vaiko protas yra imlus ir atviras, tad vienas iš esminių klausimų, užduodamų ugdymo specialistams – kokiomis žiniomis praturtės mano vaikas mokykloje? Kaip jis bus ugdomas? Koks mokytojas augins jo asmenybę? Kaip skatinti vaiką atrasti, ieškoti, pažinti pasaulį, puoselėti jo smalsų protą ir norą mokytis? Šiuos klausimus nagrinės trečioji mokymo priemonių ir mokyklų įrangos paroda „Mokykla 2013“.

Paroda „Mokykla“ – vienintelis visą švietimo bendruomenę – mokinius, mokytojus, mokyklų administraciją, tėvus, neformalaus ugdymo specialistus – jungiantis renginys Lietuvoje, pristatantis naujausias mokymo tendencijas ir inovatyvių technologijų naudojimą ugdyme. „Šių metų parodoje norime aktualiai ir netradiciškai kalbėti apie gamtos mokslų mokymo būdus bei priemonių panaudojimą kitų disciplinų dėstyme, – teigia parodos projekto vadovė Agnė Žekonytė. – Juk didžioji dalis mokyklose dėstomų dalykų – įvairialypiai gamtos reiškiniai, be to, šiuos mokslus kremta visi aliai vieno – nuo pirmokėlio iki abituriento“. Parodoje pamatysite, kaip, narpliojant dangaus kūno atsiradimo teorijas ar pro skaitmeninį teleskopą stebint kometos judėjimą dangaus skliautu, vaikus galima mokyti ne tik astronomijos, bet ir tautosakos pagrindų, supažindinti su senųjų žvaigždėlapių kūrimo principais ar pristatyti didžiųjų atradėjų istorijas. O interaktyviais parodos renginiais siekiama parodyti, jog norint užauginti plataus akiračio, kūrybingai mąstantį vaiką kiekvienas mokytojas turėtų gebėti demonstruoti sąsajas tarp įvairių mokslų, skirtingų laikotarpių subrandintų idėjų. „Mokykloje 2013“ veiksiančioje interaktyvioje klasėje lankytojai – mokytojai, mokiniai ir jų tėvai – galės tiesiogiai stebėti alternatyvias pamokas, patys išbandyti įvairias priemones ir taip semtis įkvėpimo visiems mokslo metams.

Parodoje taip pat bus daug diskutuojama aktualia ne tik mokyklai, bet ir visai valstybei lyderystės švietime tema. Ugdymo plėtotės centro parodos koordinatorė Justina Sajė pastebi, kad tai svarbu sprendžiant šiandieniniam ugdymui kylančius iššūkius: „Lyderio gebėjimai reikalingi tiek efektyviam mokyklų valdymui, tiek siekiant sužadinti mokinių norą mokytis ir būti inciatyviems, tiek – bendrąja prasme – ugdant laisvą, atsakingą, kuriantį sau ir kitiems individą“. Ją papildo projekto „Lyderių laikas“ vadovė Rasa Šnipienė, teigianti, kad lyderiu gali būti kiekvienas, kuris nuolat mokosi, ugdosi reikalingas kompetencijas, gilinasi į jį dominančias sritis ir prisiima atsakomybę už šalies ateitį. Parodoje įvyks švietimo vadovų forumas, kuriame bus apžvelgtos lyderystės švietime stiprinimo gairės, išryškėjusios Lietuvos pirmininkavimo ES renginiuose, pristatomos sėkmės istorijos, vyks diskusijos. Parodos lankytojus kvies „Mokytojų kambarys“, kuriame visi norintieji galės pasidalinti įžvalgomis, ką jiems reiškia lyderystė švietime, kaip ji galėtų būti įgyvendinama, kokios naudos atneštų mokyklai ir mokiniui ir, žinoma – koks turėtų būti tikras lyderis. Edukologės Meilės Lukšienės 100-ųjų gimimo metinių proga bus pagerbti mokytojai šviesuoliai, o iš anksto atrinktos mokinių komandos varžysis organizacinių, meninių, derybinių gebėjimų ir žinių taikymo užduotyse. Visas tris dienas parodos dalyviai turės galimybę ugdytis lyderystės įgūdžius, bendradarbiauti, mokytis vieni iš kitų.

Jau trečius metus organizuojama paroda „Mokykla“ siekia tapti švietimo bendruomenės idėjų kalve – vieta, kur susitinka įdomiausios įžvalgos, aktualiausios temos, užsimezga draugystės ir įskeliama smalsumo kibirkštis mokiniui, mokytojui, mokyklai.

Paroda „Mokykla 2013“ vyks gruodžio 6–8 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Organizatoriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.

(informacija http://www.upc.smm.lt/paroda/2013/naujienos/pirmokai.php)2012-2013 m. m. karjeros paslaugų naujienos


JAU ŽINOMI PAGRINDINĖS EGZAMINŲ SESIJOS REZULTATAI


Liepos 5 d., penktadienį baigėsi pagrindinė stojamųjų egzaminų bei motyvacijos vertinimo sesija. Stojantieji jau gali pasitikrinti savo egzamino rezultatą – pagrindiniame meniu reikia pasirinkti skiltį „Užpildytas prašymas“. Atskiroje lentelėje nurodomi stojamieji egzaminai bei jų įvertinimai. Nors daugumą stojamųjų egzaminų sudarė kelios dalys, tačiau LAMA BPO sistemoje yra pateikiamas vienas galutinis egzamino įvertinimas (jis įrašomas prie egzamino paskutiniosios dalies).

Penktadienio popietę LAMA BPO informacinėje sistemoje buvo paleistas ir konkursinio balo skaičiavimas. Konkursinis balas matysis tų stojančiųjų prašymuose, kurie jau įsikėlė savo brandos atestato įvertinimus į LAMA BPO informacinę sistemą. Pagrindiniame meniu pasirinkę skiltį „Užpildytas prašymas“ šie stojantieji matys savo konkursinį balą aukštojoje mokykloje į mokamą vietą ir konkursinį balą geriausiųjų eilėje į valstybės finansuojamą vietą. Stojantieji, kurie mokyklą baigia šiemet, savo brandos atestatų duomenis galės įsikelti po to, kai atestatai bus atspausdinti. Tada bus suskaičiuotas ir šių stojančiųjų konkursinis balas.

Visi, išsilavinimą įgiję 2009-aisiais ir anksčiau kviečiami pristatyti savo atestatus į vieną iš 12 LAMA BPO punktų, veikiančių visoje Lietuvoje. Šiuo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo ir pateikė pageidavimus, bet nepristatė savo atestatų 1 691 toks stojantysis. Taip pat, visi, baigusieji nuo 2010-ųjų, kviečiami įkelti savo atestatų duomenis į LAMA BPO informacinę sistemą. Pagrindiniame meniu reikia pasirinkti skiltį „Atestatas ir pažymos“, o atsidariusiame lange paspausti mygtuką „Įkelti/atnaujinti“. Šiuo metu gauti duomenys iš 6 994 tokių stojančiųjų. Net 13341 stojantysis, kuris baigė mokyklą nuo 2010 metų, pradėjo pildyti savo pirmojo etapo prašymus, tačiau jo atestatų dar negauta. Tiesa, šių metų abiturientai savo brandos atestatus galės įsikelti tik po to, kai jie bus atspausdinti mokyklose.

Iki prašymų pateikimo pabaigos (liepos 23 d. 17 val.) liko 15 dienų. Šiuo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo 29 739 stojantieji iš jų 22 996 užpildė savo pirmo etapo prašymo pageidavimus (iš viso jie pareiškė 131 922 pageidavimus). Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą sužinosite www.lamabpo.lt.

(LAMA BPO informacija)Vasaros Verslumo akademija


Turi idėjų? Esi veiklus ? Ieškai bendraminčių? Sieki būti inovatyvus? Trokšti būti lyderis? Nori mokytis ir tobulėti?

Kviečiame Tave į Vasaros Verslumo akademiją, kuri vyks liepos 24 – rugpjūčio 14 d. Net keturis trečiadienius iš eilės galėsi mokydamasis iš geriausių dėstytojų sukurti ir išplėtoti savo verslo idėją. Renginio metu laukia teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai bei ekskursijos į inovatyviausias Lietuvoje veikiančias įstaigas!

REGISTRACIJA iki liepos 22 d.
 (http://www.tvm.vu.lt/lt/misc/form?id=74563)


Privalumai: 
• Geriausiems padovanosime anglų kalbos kursus, kurių vertė net 200 eurų (kursai vyks rugpjūčio 19-31);
• Laimėtojų komandai – VU TVM padės rasti kelią, kaip įgyvendinti verslo idėją;
• Visiems sėkmingai įvykdžiusiems programą, priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu bus pridėti papildomi balai stojant į VU TVM 2014m.;
• Visiems dalyviams įteiksime „Verslumo akademijos 2013“ baigimo pažymėjimus.


Programa: http://www.tvm.vu.lt/lt/main/busimiems/bakalauras/vasaros-va

(VU TVM informacija)IKI BENDROJO PRIĖMIMO PRAŠYMŲ PILDYMO PABAIGOS LIKO MAŽIAU NEI MĖNUO


Iki bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymų pildymo pabaigos (liepos 23 d.) liko mažiau nei mėnuo. Šiuo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravo 25 706 stojantieji, iš jų 19 215 užpildė savo pirmo etapo prašymo pageidavimus (iš viso jie pareiškė 106 695 pageidavimus).

Laikas suskubti pasirūpinti savo atestatų duomenų pristatymu

1 291 stojantysis, išsilavinimą įgijęs 2009-aisiais ir anksčiau, į vieną iš LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų jau pristatė savo brandos atestatus. 1 518 stojančiųjų, vidurinį išsilavinimą įgijusių 2009 metais ir anksčiau, užsiregistravo ir pateikė pageidavimus, tačiau jų atestatų dar negauta. Visi, bendrojo lavinimo mokyklas baigę 2009-aisiais ir anksčiau, taip pat baigusieji tarptautinio bakalaureato programas siūlančias mokyklas bei įgijusieji išsilavinimą užsienyje, po pradinio užsiregistravimo LAMA BPO informacinėje sistemoje, kviečiami atvykti į LAMA BPO duomenų tvarkymo punktus ir pristatyti savo atestatus bei kitus reikalingus dokumentus.

5 932 stojančiųjų, vidurinį išsilavinimą įgijusių nuo 2010 m., atestatų duomenys gauti iš ŠITC ir įkelti į LAMA BPO informacinę sistemą. 11 182 stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję nuo 2010-ųjų pradėjo pildyti pageidavimus, bet jų atestatų dar negauta. Iki bendrojo priėmimo prašymų pildymo pabaigos liko vos 22 dienos, tad stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą arba perlaikę brandos egzaminus 2010 metais ir vėliau turėtų paskubėti įkelti savo atestatų rezultatus. LAMA BPO informacinėje sistemoje tai padaryti labai lengva – pagrindiniame meniu pasirinkus skyrelį „Atestatas ir pažymos“, atsidariusiame puslapyje reikia paspausti mygtuką „Įkelti/atnaujinti“.

Studijų sričių pasirinkimo pokyčiai

Nors populiariausios studijų sritys išlieka tos pačios: socialiniai mokslai (42 proc.), biomedicinos mokslai (22 proc.), technologijos mokslai (16 proc.), menai (9 proc.), humanitariniai mokslai (6 proc.), fiziniai mokslai (5 proc.), skaičiuojant pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose, socialinių mokslų populiarumas, lyginant su praėjusiaisiais metais, krenta. Praėjusiaisiais metais tuo pačiu metu LAMA BPO sistemoje socialinius mokslus universitetuose pirmuoju prioritetu rinkosi 47,1 proc. stojančiųjų (šiemet – 42,6 proc.), o kolegijose – 44,65 proc. (šiemet – 41,3 proc.).

„Šis, beveik 5 proc. skirtumas, yra labai reikšmingas, – teigia P. Žiliukas, – 5 proc. nuo 18 tūkstančių sudaro beveik tūkstantį. Jei tokia tendencija laikysis visą pageidavimų teikimo sezoną, iki liepos 23 d., tai galima prognozuoti, kad netoli 2000 asmenų bandys studijuoti kitose, ne socialinių mokslų, kryptyse. Turint omenyje, kad valstybinių vietų universitetuose ir kolegijose kartu sudėjus yra truputį daugiau nei 15 tūkstančių, šis persiskirstymas tampa svarbus valstybės mastu.“

Universitetinės studijos – populiaresnės

Universitetinės studijos šiais metais, kaip ir praėjusiaisiais, yra populiaresnės nei koleginės. Pageidavimus studijuoti universitete pagal pirmąjį prioritetą pareiškė 12 441 asmuo, o studijoms kolegijose pirmuoju prioritetu gauti 6 786 prašymai. Populiariausias tarp universitetų – Vilniaus universitetas. Pirmuoju prioritetu studijas šiame universitete pasirinko 3 043 stojantieji. Toliau tarp populiariausiųjų yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (1 252 pageidavimų pirmuoju prioritetu), Kauno technologijos universitetas (1 222), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 173), Mykolo Romerio universitetas (1 155), Vytauto Didžiojo universitetas (1 025).

Populiariausios tarp kolegijų yra Vilniaus ir Kauno kolegijos. Stojančiųjų skaičiumi jos lenkia daugelį universitetų – studijas Vilniaus kolegijoje pirmuoju prioritetu pasirinko 1 466, o Kauno kolegijoje – 1 451 stojantysis.

Nors populiariausios studijų kryptys jau ryškėja – medicina, teisė, ekonomika (kartu su finansais ir apskaita) – galutinių išvadų daryti negalima. „Pageidavimų spektras gali gerokai pasikeisti, kai visi stojantieji turės savo brandos egzaminų rezultatus, – prognozuoja P. Žiliukas, – prašymų pildymo procesas suintensyvės po liepos 10 d., kai taps žinoma visa informacija. Tuo metu mes aiškiai matome, kad stojantieji LAMA BPO tinklalapyje praleidžia daugiau laiko, ne dėl techninių problemų, bet planuodami, mąstydami, kiek jų pasirinkimai logiški, kiek realūs jų pageidavimai“.

Siūlomos naujos studijų programos

Aukštosios mokyklos šiemet, kaip ir kiekvienais metais, pristato naujas studijų programas. Kai kurios iš jų patraukia įdomiais pavadinimais, kitos atspindi šių dienų aktualijas, trečios siūlo gilintis į atskirą tam tikros krypties šaką. Tarp įdomių naujųjų programų neblogai sekasi MRU komunikacijų ir kūrybinių industrijų programai (valstybės finansuojamoms vietoms gauta 267 pageidavimai), VGTU ekonomikos inžinerijai (183 pageidavimai). Nemažai įdomių naujų studijų programų siūlo ir kolegijos. Štai Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija stojantiesiems siūlo šiandien ypač aktualią atsinaujinančios energetikos programą (gauta 60 pageidavimų valstybės finansuojamoms vietoms). Jau nuo anksčiau KTU vykdomoje atsinaujinančiosios energetikos studijų programoje gauta 128 pageidavimai studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje.

Profesijos pasirinkimas – vienas iš svarbiausių gyvenimo sprendimų

Besirenkantiesiems profesiją LAMA BPO prezidentas siūlo savęs nuoširdžiai paklausti, ką norėtųsi nenuobodžiaujant visą gyvenimą dirbti. Labai svarbūs informacijos šaltiniai – pokalbiai su toje profesijoje dirbančiais žmonėmis, Lietuvos ir tarptautinė spauda. „Lietuva yra toje pačioje Europos ir pasaulio darbo rinkoje, todėl mums galioja tos pačios tendencijos. Pavyzdžiui, šiandien visoje Europoje ir ne tik joje, trūksta inžinierių. Per pastaruosius 10 metų teisininkų rengimas išaugo apie 15 kartų, o nemažoje dalyje inžinerinių profesijų – sumažėjo 10 kartų. Akivaizdu, kurių specialistų trūks“, – informuoja P. Žiliukas. Be to, LAMA BPO prezidentas siūlo atsižvelgti ir į vietinę specifiką. „Tarptautinėms kompanijoms mes esame reikalingi, kaip kūrybinė, vykdančioji jėga labiau nei vadovaujanti, organizacinė. Todėl reikia nepamiršti, kad mums ne visiškai tinka tas profesijų spektras, kuris populiarus Didžiojoje Britanijoje ar Vokietijoje“, – teigia P. Žiliukas.

Iki prašymų teikimo pabaigos liko 22 dienos. Juos teikti, pageidavimų sąrašą taisyti ir pildyti stojantieji gali iki liepos 23 d. 17 val. Bus svarstomas galutinis prašymo variantas. Iškilus klausimams dėl prašymo pildymo internete www.lamabpo.lt stojantieji visada gali kreiptis į centrinę LAMA BPO būstinę ar bet kurį duomenų tvarkymo punktą visoje Lietuvoje nurodytais kontaktais.

(LAMA BPO informacija)