2016-2017 mokslo metai


Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.

Paslaugų paskirtis – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes; ugdyti mokinių karjeros kompetencijas – asmenybės ypatumų pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą, karjeros realizavimą.

Pagrindinės ugdymo karjerai paslaugų veiklos yra:

1. kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas  - jis vykdomas integruotų pamokų metu, klasės valandėlių metu, spec.renginių metu (atsakingi klasių auklėtojai, dalykų mokytojai);


2. karjeros konsultavimas  - individualios konsultacijos, psichologinių asmens ypatumų vertinimas (atsakinga psichologė, ugdymo karjerai specialistė Edita Usonienė);


3. karjeros informavimas  - informacijos teikimas apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas mokykloje,  konsultacijos stojimo klausimais (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rasa Kolesnikovienė)